از آهسته رفتن نترس، از ايستادن بترس

MBA

Online

Seat

Video

Site

Logo

SUM

11.11%
52.5%
47.5%
34.3%
40%
0%
38%

45

80

120

210

10

10

475

درجه TV

475 /180

No Data Found

No Data Found

No Data Found

No Data Found

No Data Found

487

NoName Lead

123

Seat Lead

26

MBA Lead

561

Instagram Lead

logo

80

Video Lead

117

Online Lead

33

Web Lead

Ms Porseshi  

      Ms Zarei

 Ms Shabani

Ms Dastjerdi