هدیه نوروز سال هزاروچهارصدوتو

این دوره به عنوان هدیه نوروزی از جانب آکادمی آموزش املاک به دانش پذیران محترم می‌باشد. 
« مدت استفاده ۱ الی ۱۵ فروردین ماه »
مجوز املاک