قوانين مشاور املاک

قوانين مشاور املاک و مستغلات
فهرست مطالب
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی email
4.2/5 - (8 امتیاز)

به منظور جلوگيری از هرگونه كلاهبرداری ما اينجا هستيم تا قوانين مشاور املاک را كه هنگام معامله هر صاحب بنگاه املاک بايد بداند به شما بگوييم:

 1. حصول اطمينان از مدارک شناسايی خريدار و فروشنده (مالک و مستأجر) و همچنين اسناد مربوطه
 2. پرهيز از صدور كد رهگيری برای معاملات خارج از دفتر
 3. ندادن كد رهگيری و كلمه عبور به افراد غير
 4. گرفتن و بايگانی كپی كارت ملی و شناسنامه از طرفين قرارداد
 5. اگر يكی از طرفين قرارداد وكيل خريدار يا فروشنده باشد حتما بايد متن وكالت نامه با دقت بررسی گردد
 6.  فرم درخواست خريد را با اخذ تعهد از مشتری استفاده نماييد چرا كه برخی به ظاهر خريداران در هنگام نشان دادن فايل ها قصد سوءاستفاده دارند.

قوانين مشاور املاک

قوانين مشاور املاک مربوط به وضعيت حقوقی املاک مشاع

املاک مشاع شامل بيع، اجاره و معاوضه است كه هنگام معامله چنين املاكی بايد به نكات زير در رابطه با قوانين مشاور املاک توجه داشت:

 • سند مالكيت ملک مشاع توسط صاحب بنگاه املاک حتما مشاهده گردد و موافقت شركای ملک با حضور آنان ثبت گردد؛ و تمامی شركا بايد مبايعه نامه، اجاره نامه و يا قرارداد ساخت و مشاركت را امضا نمايند.
 • در صورت داشتن وكالت يكی از شركا از ساير شركا متن وكالت نامه توسط مشاور آژانس املاک تماماً بررسی گردد. مشخصات وكالت نامه از جمله تاريخ تنظيم سند و شماره آن، مرجع تنظيم كننده در قرارداد بايد قيد شده باشد؛ و نسخه كپی وكالت نامه در سوابق پرونده گذاشته شود. همچنين استعلام از دفتر صادركننده سند وكالتی بايد انجام گردد.
 • اگر يكی از شركا محجور باشد يعنی صغير، مجنون، سفيه يا مفقود الأثر باشد بايد مجوز واحد سرپرستی دادسرا مانند موافقت با فروش و اجاره و معاوضه و انعقاد قرارداد ساخت و مشاركت توسط صاحب بنگاه املاک اخذ شده و نسخه ی كپی آن در سوابق گذاشته شود. هم چنين قيم بايد قيم نامه و مدارک شناسايی همچون كارت ملی و شناسنامه را ارائه دهد و كپی آن ها در سوابق گذاشته شود.

 

قوانين آژانس املاک

 • مبلغ حاصل از فروش و يا وديعه پرداختی خريدار و مستاجر بر اساس سهم شركا و ميزان مالكيت مشاعی آنها حساب ميشود و بايد توسط خود آنها يا وكيلشان پرداخت شود؛ و اگر رعايت نشود تخلف متوجه صاحب آژانس املاک است.
 • هنگامی كه متن قرارداد تنظيم شد، طرفين قرارداد بايد آن را امضا نموده و مشاور املاک بايد يک نسخه از قرارداد را دفتر آژانس املاک نگهداری نمايد و دو نسخه ی ديگر به طرفين قرارداد ارائه شود.
 • كسی كه قرارداد را تنظيم می نمايد بايد تمامی اسناد را كاملا بررسی نموده و به طرفين نيز ارائه دهد تا كامل بررسی نمايند.
 • اگر توافقاتی خارج از متن قرارداد بين طرفين است حتما بايد به صورت تشريحی در قرارداد ذکر گردد مگر آنکه خلاف قانون باشد.
 • قوانين مشاور املاک خوب در رابطه با املاک ورثه ای به شرح زير است:
 1. گواهی انحصار وراثت
 2. گواهی پرداخت ماليات بر وارث
 3. قيم نامه برای محجور
 4. تمامی وراث و يا وكيل آن ها همراه با وكالت نامه بايد حضور داشته باشند
 • قانون تملک آپارتمان ها و آيين نامه اجرايی بايد رعايت گردد
 • تمامی اسناد و مدارک بايد نگهداری شده و اگر تغيير شغل بدهيد بايد آن ها را به اتحاديه برگشت بدهيد. در غير اين صورت بنا به شماره سريالی كه به نام شما ثبت شده است مورد پيگرد قانونی قرار خواهيد گرفت.

 

قوانين آژانس املاک و مستغلات

 • صاحب پروانه آژانس املاک نيز مسئول كارشناس حقوقی است و بايد قراردادها را امضا نمايد.
 • بعد از تحويل قراردادها بين واحد صنفی بايد به سازمان ثبت اسناد و املاک گزارش را ارائه نموده تا اين سازمان طی بخشنامه ای به كليه دفترخانه های رسمی گزارش نمايند تا دفاتر اسناد رسمی قراردادهای تنظيمی آژانس املاک های خارج از نمونه را پذيرش نكنند.
 • فتوكپی تمامی قراردادها و اسناد بايد توسط طرفين و صاحب بنگاه املاک امضا گردد.
 • فروشنده بايد موافقت خود را مبنی بر مفاد قرارداد اعلام نموده و رسيد كتبی را تحويل مشاور املاک نمايد كه اين رسيد پس از تشريفات قانونی برگشت داده خواهد شد.

تحت تعقيب قرار گرفتن صاحب بنگاه املاک به دليل خيانت در امانت بر اساس قوانين مشاور املاک

خيانت در امانت اصولا مسئله ای نيست كه به صورت مستقيم از طرف مشاورين املاک و صاحب بنگاه املاک صورت بپذيرد مگر آنكه يكی از طرفين سند مالی همچون پول يا چک را نزد آنان سپرده تا ايشان به طرف معامله مسترد نمايد.

اگر چنين اتفاقی رخ دهد يعنی اسناد مالی و تجاری، اموال و وجوه توسط يكی از طرفين به مشاور آژانس املاک سپرده شود تا وی آن را تحويل به طرفين ديگر قرارداد و يا داره و دستگاهی بدهد و اين اتفاق نيفتد و مشاور املاک از آن سوء استفاده نمايد مثلا اموال را تصاحب نمايد اين كار خيانت در امانت توسط مشاور املاک و مستغلات تلقی می گردد.

 

آژانس املاک و مستغلات

همچنين جعل اسناد توسط مشاورين املاک نيز جرم محسوب می گردد. جعل اسناد توسط صاحب بنگاه املاک می تواند به اشكال زير اتفاق بيفتد:

 • جعل قولنامه
 • مبايعه نامه
 • مشاركت نامه
 • اجاره نامه
 • و …

همچنين دست بردن در قرارداد پس از امضای طرفين توسط صاحب آژانس املاک نيز بنابر قوانين مشاور املاک جرم محسوب می شود. همچون حذف كردن بخشی از قرارداد، خط زدن آن، مخدوش كردن و يا اضافه كردن مطلبی به قرارداد و هم چنين نوشتن مطلبی در حاشيه و يا زير متن قرارداد مگر آنكه اين كار در برابر طرفين قرارداد صورت بپذيرد.

بنابراين دست بردن در متن قرارداد بدون حضور طرفين توسط صاحب بنگاه املاک و مستغلات و يا مشاور املاک براساس قوانين مشاور املاک جرم به حساب می آيد. منتهی اعمال تغييرات در حضور طرفين و با توافق آنها بلامانع است. اقداماتی از اين قبيل جعل محسوب می گردد و علاوه بر جنبه ی كيفری مجرم بايد جبران خسارت نمايد.

از ديگر جرايم توسط صاحب آژانس املاک و يا مشاورين املاک می توان به موقعيتی اشاره كرد كه صاحب ملک خارج از كشور مشاور املاک را مسئول فروش ملک يا اجاره ي آن نمايد و مشاور املاک با تبانی با خريدار يا مستأجر مبلغی كمتر از آنچه از خريدار يا مستأجر دريافت نموده به مالک اعلام نمايد. اين مسئله نيز جزو خيانت در امانت محسوب می گردد و براساس قوانين مشاور املاک مورد پيگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

قوانين مشاور املاک و مستغلات

قوانين مشاور املاک در خصوص دريافت اجرت

شرايط استحقاق دريافت کمیسیون توسط مشاور آژانس املاک و يا صاحب بنگاه بر اساس قوانين مشاور املاک به گونه ای است كه معامله حتما بايد با وساطت ايشان تمام شده باشد. معامله ای تمام شده تلقی می شود سند رسمی تنظيم شده و به امضای طرفين قرارداد (فروشنده و خريدار يا مالک و مستأجر) رسيده باشد.

اگر چه ممكن است فروشنده حاضر به انتقال رسمی اسناد نشده باشد اما باز هم به دليل وساطت تمام و كمال مشاور املاک به ميزان اقدامات وی حق الزحمه بايد دريافت گردد.

حتی اگر قرارداد توسط يكی از طرفين فسخ گردد نيز اجرت توسط مشاور آژانس املاک بايد دريافت گردد و پرداخت آن بر عهده ی طرفين قرارداد است؛ اما اگر توافقی مبنی بر اجرت بين طرفين نشده باشد اين مسئوليت به گردن كسی است كه به مشاور بنگاه املاک مأموريت خريد و فروش را داده است.

این مقاله برایتان مفید بود؟
4.2/5 - (8 امتیاز)
این مقاله را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Telegram
WhatsApp
Pinterest
Email
لینک کوتاه مقاله
https://amozeshamlak.com/?p=11438

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *