212341234

دکتر عرفان الله وردی

مشاور / مدرس فروش و اصول فنون مذاکره
  • فارغ التحصیل MBA – گرایش بازاریابی 
  • فارغ التحصیل MBA – گرایش استراتژی
  • دکترای مدیریت کسب و کار – DBA – استراتژی