213123123

مریم شیخان

آموزش رفتار شناسی صحیح و اصولی
  • مدرس مذاکره و فروش در سازمان‌ها
  • منتخب برتر سخنرانی کشوری تریبون
  • مقام دوم مسابقه قوی سیاه
  • مدرس رفتار شناسی  DISC