صبور باش ، بهترین چیزها غیرمنتظره اتفاق میفته 

MBA

Online

Seat

Video

Site

Logo

SUM

46%
65.3%
94.8%
68.9%
20%
20%
70%

50

75

135

280

20

10

570

05

580 / 399

No Data Found

Ms Dastjerdi
19%

 Ms Shabani
23%

Ms Porseshi 
23%

 

Web Lead

190

Instagram Lead

870